فقه و حقوق

تاریخ: چهارشنبه 17 شهریور 1389 ساعت: 09:32 بازدید: 2478 نویسنده: روابط عمومی انجمن

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش

 


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

 


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)

 


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )

 


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373   

 

          
 متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )

 


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی
   
 حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی

 


 حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری

 


 حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز

 


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی

 


متون حقوقی:
10)        Law text
11)        Law made simple
12)        G.C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
         
1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2)  حقوق مدنی
3)  حقوق تجارت
4)  حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی
5)  حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری
                          
1)  حقوق مدنی
2)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3)  حقوق تجارت
4)  متون فقه
   
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست
                 
1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2)  حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3)  حقوق جزای اختصاصی
4)  حقوق بین الملل عمومی

 


منابع-کارشناسی-ارشد- منابع-کارشناسی-ارشد- منابع-کارشناسی-ارشد- منابع-کارشناسی-ارشد- منابع-کارشناسی-ارشد- امتیاز : 2571 دیدگاه(1)

تاریخ: یکشنبه 14 شهریور 1389 ساعت: 07:37 بازدید: 1021 نویسنده: روابط عمومی انجمن

در کنفرانس بين المللي گفت و گوی مذاهب کشور انگلستان

http://imgdl.ir/images/373SFDsadf.jpg

 ایسکانیوز: مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در" کنفرانس بين المللي گفت و گوی مذاهب کشور انگلستان" و نشریه ای با همین نام با درجه (ISI) پذیرش شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" مقاله مهناز سلیمی عضوهیات علمی گروه فقه وحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان "اعتقادات مذهبی، تجدد گرایی و تعامل اجتماعی در ایران" در کنفراس بین المللی گفت وگوی مذاهب که در کشور انگلستان برگزار می گردد پذیرفته شده است.

در این مقاله سلیمی به بررسی روند تاریخی ایجاد اعتقادات اسلامی در دوره های مختلف در کشور ایران و تلاش های علماء برای از بین بردن خرافات را، که همراه با ایجاد تغییرات ظاهری می پردازد.

این همایش بین المللی در روزهای 16 تا 18 شهریور ماه در دانشگاه شهر وینجستر انگلستان برگزار خواهد شد

به گزارش ایسکانیوز سلیمی که هم اکنون به عنوان دبیر اجرایی جذب هیات علمی استان همدان در دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشغول به فعالیت می باشد در کنفرانس های متعدد مقاله ارائه نموده است.

 

 

 

 

 

 

 


پذیرش-مقاله-عضو-هیات-علمی-واحد-همدان پذیرش-مقاله-عضو-هیات-علمی-واحد-همدان پذیرش-مقاله-عضو-هیات-علمی-واحد-همدان پذیرش-مقاله-عضو-هیات-علمی-واحد-همدان پذیرش-مقاله-عضو-هیات-علمی-واحد-همدان امتیاز : 2741 دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 02 تیر 1389 ساعت: 09:43 بازدید: 4241 نویسنده: روابط عمومی انجمن

امروزه در بین دانشجویان مخصوصا دانشجویان الهیات (فقه و حقوق) ممکن است که این شبهه پیش بیاید

که در شاخه های شغلی که وجود دارد اعم از قضاوت و وکالت و مشاوره حقوقی و سر دفتری اسناد و کارمندان قضایی و اداری دادگستری فارغ التحصیلان این رشته نمی توانند وارد شوند و یا کارایی زیادی نخواهد داشت . برای حل این شبهه در مورد اول یعنی توانایی شرکت در تمام ازمون های قضایی برای دانشجویان رشته فقه و حقوق با استناد به قوانین مربوط که توسط مجلس شورای اسلامی در مورد این مشاغل تصویب شده است در صدد حل این شبهه هستیم و توضیحات و تفاسیری که در کتب توسط اساتید انجام شده است را بیان می نماییم .

 

 


اینده-شغلی اینده-شغلی اینده-شغلی اینده-شغلی اینده-شغلی امتیاز : 2687 ادامه مطلب| دیدگاه(6)

آخرین مطالب

چهارشنبه 17 شهریور 1389
یکشنبه 14 شهریور 1389
چهارشنبه 02 تیر 1389

مطالب محبوب

چهارشنبه 02 تیر 1389
چهارشنبه 17 شهریور 1389
یکشنبه 14 شهریور 1389

صفحات مطالب

1|
موضوعات
نظرسنجی
ایا قوانین نیاز به اصلاح دارند؟
نتايج|| آرشیو نظرسنجی